Over Levensduur-denken

Beheer, onderhoud en milieu

Beheer, Onderhoud en Milieu staan centraal op dit blog. Het aan laten sluiten van de huidige toestand  aan de gewenste situatie is hierin de opgave. De drie thema’s geven ieder een zwaartepunt hierin.

Onderhoud
Onderhoud is ‘het geheel van technische en organisatorische acties die ertoe dienen een gebouw in een technische staat terug te brengen of te behouden, waardoor het gedurende een bepaalde gebruiksperiode functioneel en technisch kan blijven voldoen aan het programma van eisen dat aan het huidige functionele systeem ten grondslag ligt’.
Daarmee bepaalt onderhoud de technische staat van een gebouw.

Beheer
Beheer gaat over het zorgen in algemene zin van een complex. Niet alleen de fysieke technische verbeteringen en het organiseren van de verbeteringen, ook alles omtrent betaalbaarheid, huur, bewoning, en gebruik van de woning valt onder beheer.
Onderhoud en beheer staan samen voor het op peil houden van kwaliteitseisen van de verschillende prestaties  én diensten aan de bewoner, dusdanig de woning naar behoren gebruikt kan worden

Milieu
Bij het op peil houden van de kwaliteit is milieu een aandachtspunt. Vaak wordt het verwoord als duurzaamheid, maar het gaat over de manier waarop we omgaan met het bestaande om ons heen. Denk hierbij aan materiaalgebruik, energiegebruik maar ook recycling en de afweging tussen slopen en nieuwbouw.
De afwegingen vanuit milieu geven onderhoud en beheer een extra dimensie. Een dimensie waar de komende tijd veel aandacht naar uit gaat.

Er zijn drie zwaartepunten benoemd, maar de een kan niet zonder de ander. Dit blog gaat daarom in op het samenspel tussen onderhoud, beheer en milieu. De artikelen gaan over een of meer van bovengenoemde thema’s. Het gaat daarbij over meer dan een schilderbeurt of een nieuw kozijn, het is het uitstippelen van de strategie van de toekomst. Dit vormt het speelveld van Levensduur-denken, het zoeken naar de opgave voor nu, morgen en overmorgen.